ردیف نام درس   تهیه کننده  لینک دانلود
 1  اصول حسابداری (1)  ترابی  دانلود پاورپوینت
 2 اصول حسابداری (1)  عیوضی حشمتی  دانلود پاورپوینت
 3  اصول حسابداری (1)  دکتر حسینی  دانلود پاورپوینت
 4  اصول حسابداری (2)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
 5  اصول حسابداری (3)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
 6  اصول حسابداری (3)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
 7  اقتصاد کلان{اصول علم اقتصاد}  دکتر غفاری  دانلود پاورپوینت
 8  اقتصاد خرد  خداداد کاشی  دانلود پاورپوینت
 9  اقتصلد خرد  فرحمند حبیبی  دانلود پاورپوینت
 10  تحقیق در عملیات{پژوهش عملیاتی}  حیدری  دانلود پاورپوینت
 11  توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  فرحمند حبیبی  دانلود پاورپوینت
 12   توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  دکتر لشکری  دانلود پاورپوینت
 13  حسابداری پیشرفته (1)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
 14  حسابداری پیشرفته (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
 15  حسابداری صنعتی (1)  مقدم  دانلود پاورپوینت
 16  حسابداری صنعتی (1)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
 17  حسابداری صنعتی (1)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
 18  حسابداری صنعتی (2)  مقدم  دانلود پاورپوینت
 19  حسابداری صنعتی (2)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
 20  حسابداری صنعتی (3)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
 21  حسابداری مالیاتی  عیوضی حشمتی  دانلود پاورپوینت
 22  حسابداری مالیاتی  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
 23  حسابداری میانه (1)  مقدم  دانلود پاورپوینت
 24  حسابداری میانه (1)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
 25  حسابداری میانه (1)  مشکی  دانلود پاورپوینت
 26  حسابداری میانه (2)  ترابی  دانلود پاورپوینت
 27  حسابداری میانه (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
 28  حسابرسی (1)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
 29  حسابرسی (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
 30  حقوق بازرگانی  دکتر حسینی  دانلود پاورپوینت
 31  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)  صحت خواه  دانلود پاورپوینت
 32  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)  سلطانی  دانلود پاورپوینت
 33  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)  میرزایی  دانلود پاورپوینت
 34  روانشناسی کار  هرمزی  دانلود پاورپوینت
 35  مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها  غفاری  دانلود پاورپوینت
 35   مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها  میلانی  دانلود پاورپوینت
 36  مباحث جاری در حسابداری  ترابی  دانلود پاورپوینت
 37  مبانی جامعه شناسی  کیانی  دانلود پاورپوینت
 38  مدیریت مالی (1)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
 39  مدیریت مالی (1)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
 40 مدیریت مالی (2)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
 41  مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت  دکتر خدابخش  دانلود پاورپوینت
 42  پول و ارز بانکداری  علی رضازاده  دانلود پی دی اف